PODMIENKY POUŽÍVANIA

V Bratislave, dňa 20.03.2016

Všeobecné podmienky používania týchto internetových stránok, zásady ochrany súkromia a používanie súborov „cookies“

Tieto stránky prevádzkuje spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary Topvar“, „spoločnosť Pivovary Topvar“, „naša spoločnosť“, „Spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Pivovary Topvar, a.s..

Podmienky užívania

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Pivovary Topvar, a.s.. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami ako aj so Zásadami ochrany súkromia a používaním súborov „cookies“ (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

Vekové obmedzenie

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu. V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholického nápoja v tom-ktorom regióne, krajine, štáte, z ktorého si tieto stránky prezeráte, môžete porušovať zákony alebo iné platné právne predpisy v krajine, v ktorej sa nachádzate alebo z ktorej sa pripájate na stránky Internetu a mali by ste tieto stránky okamžite opustiť. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia.

Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.

Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme "tak, ako je" a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.

Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

 • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na týchto stránkach;
 • dostupnosť týchto stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu týchto stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
 • to, že tieto stránky nie sú infikované vírusom alebo to, že server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve Pivovary Topvar alebo ich Pivovary Topvar používajú na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

Používanie týchto Internetových stránok

Pivovary Topvar umožňujú prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

prepájať tieto Internetové stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu; neoprávnene vniknúť do týchto Internetových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely; ani pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopíruje z týchto stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktorá používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich internetových stránkach.
V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

Hypertextové odkazy

Pivovary Topvar na zvýšenie vášho pohodlia môžu na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

Zmeny Podmienok

Spoločnosť Pivovary Topvar je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Pivovary Topvar si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

Ochrana osobných údajov

10.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov.

V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme vám mohli zaslať požadované informácie. Za týmto účelom sa prosím oboznámte s textom súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedeným nižšie, s ktorým je potrebné aby ste prejavili súhlas, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok v ňom uvedených:

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook oznámite a dobrovoľne poskytnete svoje príslušné osobné údaje a súhlas s ich spracúvaním našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi: Pivovary Topvar, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479 (ďalej tiež len ako „Spoločnosť“) a jej sprostredkovateľom.

Váš súhlas (ako spotrebiteľa) so spracúvaním osobných údajov dávate v rozsahu týchto osobných údajov: meno a priezvisko, doručovacia adresa vrátane (ulica, popisné číslo, číslo orientačné, mesto, PSČ, štát), číslo telefónu a e-mailovú adresu, dátum narodenia, pohlavie, užívateľské meno, heslo a IP adresa; na

marketingové účely Spoločnosti, t.j. predovšetkým pre propagáciu, ponúkanie produktov a služieb Spoločnosti, účely prijímania reklamy Spoločnosti elektronickou poštou v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doba spracúvania osobných údajov: na dobu 10 rokov, resp. do Vášho skoršieho odvolania súhlasu.

Spotrebiteľ dobrovoľne dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOÚ“), aby Spoločnosť vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v rozsahu podľa prvej vety tohto článku a to na účely uvedené v tomto článku vyššie.

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spoločnosť po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 ZoOÚ.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spoločnosti.

Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZoOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely vyššie uvedené alebo špecifikované v rámci neskôr vydaných pravidiel, s ktorými spotrebiteľ výslovne súhlasil. Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZoOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Spoločnosť spracováva osobné údaje automatizovane v elektronickej forme sama alebo prostredníctvom zmluvného sprostredkovateľa. Osobné údaje môžu byť takto spracovávané v inom členskom štáte Európskej únie a v Spojených štátoch amerických, a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spracovateľom a správcom tejto stránky je spoločnosť Striker Digital Czech s.r.o., so sídlom Třebohostická 987/5, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha. Zoznam ďalších sprostredkovateľov nájdete tu.

Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZoOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Spotrebiteľ sa poučuje o svojich právach dotknutej osoby v zmysle §28 ZoOÚ.

10.2 Práva dotknutej osoby v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako ZoOÚ):

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa;

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZoOÚ,

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11 ZoOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

7) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

8) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa bodov 5) a 6) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie práv predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu jej titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu jej titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo b) tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa vyššie uvedeného vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby o poskytnutie zoznamu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania vo všeobecne zrozumiteľnej forme, vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby, ktorou si uplatňuje práva dotknutej osoby v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

10.3. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

10.4. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

10.5. Súbory „cookies“

Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.

Tieto Internetové stránky používajú jednako tzv. "Session cookies", tak aj tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Tieto Internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • Zlepšujú výkon Internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
 • Zvyšujú funkčnosť Internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
 • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamu a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a
 • umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.
 • Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových stránok, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

Rozhodujúce právo

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.